სესხის ონლაინ კალკულატორი სწრაფი სესხებისთვის

მოცემული სერვისი მუშაობს ავტომატურ რეჟიმში. ონლაინ სესხის ხელშეკრულებით პროცენტების გაანგარიშებისთვის თქვენ უნდა მიუთითო შემდეგი მონაცემები:

 • სესხის თანხა ;
 • დაკრედიტების ვადა (დღე);
 • საპროცენტო განაკვეთი (%).

სესხის თანხა: 50-1300 ₾
ვადა: 1-36 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 5.86% (100%)
პირველი სესხი: მაქს 500 ₾

სესხის თანხა: 500-3000 ₾
ვადა: 3-24 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 3.39%
პირველი სესხი: მაქს 3000 ₾

სესხის თანხა: 50-1500 ₾
ვადა: 1-24 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 5,85% (100%)
პირველი სესხი: მაქს 700 ₾

სესხის თანხა: 500-5000 ₾
ვადა: 1-36 თვე
საპროცენტო განაკვეთი თვეში (წლიური ეფექტ.): 5,3% (60-100%)
პირველი სესხი: მაქს 5000 ₾

ასევე ჩვენი კალკულატორის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ გამოთვალოთ თანხა, რომლის გადახდაც მოგიწევთ სესხის ვადაგადაცილების დროს. ასევე, თქვენ შეძლებთ გაიგოთ თუ რამდენი დაგიჯდებათ თქვენი სესხი იმ პირობებში, როდესაც დროულად გადახდა ვერ ხერხდება.

დაანგარიშებისთვის თქვენ დაგჭირდებათ მიუთითოთ მიკროსესხის ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა და ვადაგადაცილების საპროცენტო განაკვეთი (%\დღე).

ამის შემდეგ ირჩევთ მიკროსესხის ვადაგადაცილებაზე ჯარიმის დარიცხვის ვარიანტს (სესხის აღებულ ან საერთო თანხაზე). თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ ჯარიმის თანხა, რომელიც,ჩვეულებრივ, ფიქსირებული არის.

გაანგარიშების შედეგს თქვენ მიიღებთ თითოეული ფორმის ქვემოთ. შეჯამებული მნიშვნელობები არის ცხრილის ქვემოთ, სადაც თქვენ შეიყვანეთ მონაცემები. ჩვენი სესხების კალკულატორი დაგეხმარებათ დაზოგოთ სესხებზე და არ გადაიხადოთ ზედმეტი.

სესხის ხელშეკრულების პროცენტების გაანგარიშების ძირითადი წესები

სესხის ხელშეკრულებაში აუცილებლად უნდა იყოს გაწერილი ძირითადი დეტალები: გადახდის თანხა, საპროცენტო განაკვეთი და დაკრედიტების ვადა. ასევე, ვადაგადაცილების და ჯარიმების გამოანგარიშებისთვის მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი ყველა ფორმულა ხელშეკრულების ვადის და სხვა აუცილებელი პირობების დაუცველობის დროს.

თუ მიკროსესხის ხელშეკრულებაში არ არის გათვალისწინებული ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი ფულადი სახსრების გამოყენებისთვის, მაშინ ის ავტომატურად ხდება რეფინანსირების განაკვეთის ტოლი. წლიდან წლამდე ის იცვლება, მისი ხილვა შეგიძლიათ კონკრეტული მიკროსაფინანსოს საიტზე.

თუ თქვენ არ იხდით სასესხო ვადაში, მაშინ თქვენ გერიცხებათ დანამატი თქვენს გადახდებზე დამატებითი საპროცენტო განაკვეთის სახით. ზოგჯერ საჯარიმო სანქციები ფიქსირებულია, ამის გაგება შეიძლება მსო-ში მიკროკრედიტის გაფორმებამდე.

სესხის პროცენტების გამოანგარიშების ფორმულა

საშუალო სტატისტიკური მსესხებელი სესხულობს დაახლოებით 3 ათას ლარს. მათგან კი ბევრი მათგანი აღებულ ფულს ხარჯავს ისეთ რაღაცებში, როგორიცაა თბილისი პარიზი ავიაბილეთები ყიდვა. მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ გჭირდებათ ამ თანხის პროცენტის და შესაძლო ვადაგადაცილების გაანგარიშება. ჩვენი შესაყვანი მონაცემები (მაგალითი):

 • სესხის თანხა - 1200 ₾
 • სესხის თანხა - 7 დღე
 • საპროცენტო განაკვეთი - 2%
 • კრედიტის ვადაგადაცილება - 5 დღე
 • ვადაგადაცილების საპროცენტო განაკვეთი - 1%

კალკულატორი განახორციელებს პროცენტების გაანგარიშებას (დასაბრუნებელი თანხა) ფორმულის მიხედვით:

(სესხის თანხა * საპროცენტო განაკვეთი * სესხის დღეების რაოდენობა) + სესხის თანხა = (1200₾ * 2% * 7 დღე) + 1200 ₾ = 168 (პროცენტები) + 12 00 (მიკროსესხების თანხა) = 1368 ₾.

სესხის ვადაგადაცილებას კალკულატორი განახორციელებს ფორმულის მიხედვით:

ვადაგადაცილების საპროცენტო განაკვეთი * ვადაგადაცილების დღეების რაოდენობა = (1% * 5 დღე) = 50₾.

ამასთან თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა გამოთვალოთ ვადაგადაცილება როგორც სესხის პირველად თანხაზე, ასევე თანხაზე პროცენტებთან ერთად. კალკულატორი ასევე გიჩვენებთ თანხას ლარებში ვადაგადაცილების თითოეულ დღეზე, რაც საკმაოდ მოსახერხებელია. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ფიქსირებული ჯარიმა დაამატოთ ვადაგადაცილებას, რომელსაც ხშირად იყენებენ ბანკებში.

როგორ გამოვთვალოთ რეფინანსირების განაკვეთი

რისთვის არის საჭირო ეს განაკვეთი? იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ კრედიტზე საერთო ზედმეტად გადახდილი თანხის დათვლა სრული ვადის განმავლობაში, რა დროითაც იღებთ მას. ასე თქვენ ჯერ კიდევ ხელსაყრელი ვარიანტის არჩევის ეტაპზე შეძლებთ სასესხო სახსრების გამოყენებისთვის შესაძლო ფინანსური დანახარჯების გამოთვლას.

 1. ვნახულობთ კრედიტის საერთო თანხას, რომელიც ჩვეულებრივ აღნიშნულია საკრედიტო ორგანიზაციასა და მსესხებელს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში.
 2. ვყოფთ საერთო ვალს დღეების რაოდენობაზე მიმდინარე წელიწადში (რომელშიც თქვენ აიღეთ კრედიტი).
 3. ვამრავლებთ დღეების რაოდენობაზე, რომელზეც თქვენ აიღეთ სესხი. უნდა დაითვალოთ ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღიდან.
 4. მიღებულ რიცხვს ვამრავლებთ იმ ბანკის რეფინანსირების განაკვეთზე, სადაც თქვენ მიიღეთ მოცემული კრედიტი.

სამწუხაროდ, ჩვენი კალკულატორი არ ითვლის ყოველთვიურ გადახდას, მაგრამ მსო-ის შემთხვევაში ეს არც მოითხოვება. ყველა კრედიტს ხომ მცირე ვადა და ერთჯერადი ფიქსირებული გადახდა გააჩნია, რომელიც გამოიყენება დავალიანების დასაფარად. თქვენ იხდით ერთხელ მთლიან თანხას პროცენტებთან ერთად დაკრედიტების ვადის ბოლოს და სულ ეგ არის.

ინფორმაცია მოკლევადიანი სესხების შესახებ

იმისათვის, რომ სწორად გამოთვალოთ სესხის წლიური პროცენტების დარიცხვა და დაადგინო მიკროსესხის მატერიალური სარგებლის ხარისხი, საჭიროა საპროცენტო განაკვეთის და ,ასევე, ასეთი გამოანგარიშების მეთოდიკის ცოდნა.

იმისათვის, რომ გამოიანგარიშოთ მოკლევადიანი მიკროსესხის წლიური პროცენტი, იყენებენ შემდეგ ფორმულას: X=S x P x K. მოცემულ წინადადებაში S აღნიშნავს სესხის თანხას, P -საპროცენტო განაკვეთს, ხოლო K -მიკროსეხის გამოყენების დღეების რაოდენობას.

იმისათვის, რომ გამოანგარიშების პრინციპი გახდეს უფრო გასაგები, მოვიყვანთ შემდეგ მაგალითს:

სესხი აღებულია 30 დღით. მისი თანხა შეადგენს 3000 ლარს, ხოლო განაკვეთის ოდენობა - ორი პროცენტი. გაანგარიშების მოცემული ფორმულის გამოყენებით, თქვენ შეძლებთ გაიგოთ, რომ ფულად გამოსახულებაში მოცემული კრედიტით სარგებლობისთვის პროცენტი შეადგენს 1800 ლარს. სხვა სიტყვებით, ამ სესხის  30 დღის მანძილზე გამოყენების შემთხვევაში თქვენ უნდა გადაიხადოთ მთლიანი თანხის 60 პროცენტი.

გრძელვადიანი კრედიტები

წესების შესაბამისად, პირველ თვეში საკრედიტო სახსრების გამოყენებისთვის პროცენტის დარიცხვა ხდება მთლიან სესხზე (სესხის მთლიან სხეულზე (ძირზე)), ხოლო გადახდების მიღების შემდეგ პროცენტები ანგარიშდება ვალის დაუბრუნებელი თანხის ბაზაზე. მოცემული სქემა რეკომენდირებულია. თუმცა ყველა რეალურ პირობას აფიქსირებს საკრედიტო ხელშეკრულება, რომელსაც თქვენ დებთ სესხის გაფორმების დროს. მასში კრედიტორ კომპანიას შეუძლია საკუთარი წესების კარნახი.

გრძელვადიანი კრედიტების დაანგარიშების დროს ჩვეულებრივ იყენებენ შემდეგ ფორმულას: S = Sз x i x Kk / Ku, სადაც:

 • S – ეს არის პროცენტების თანხა;
 • S3 – ეს არის აღებული კრედიტის თანხა;
 • I – ეს არის წლიური საპროცენტო განაკვეთი;
 • Kk – ეს არის დღეების რაოდენობა, რომელიც ბანკმა გამოყო კრედიტის დაფარვისთვის;
 • Ku – მიმდინარე წელიწადში დარჩენილი დღეების რაოდენობა.

გაანგარიშების კალკულატორი

მსგავსი გამოთვლების განხორციელება შეიძლება არა მხოლოდ ხელით, არამედ უფასო საკრედიტო ონლაინ კალკულატორების მეშვეობითაც. მათი დახმარებით თქვენ შეძლებთ მომენტალურად განახორციელოთ ყველა თქვენთვის საჭირო გაანგარიშება და მიიღოთ ზუსტი, უტყუარი ინფორმაცია.

იმისათვის, რომ განახორციელოთ ონლაინ სესხის პროცენტების ავტომატური გამოთვლა, გთავაზობთ გამოიყენოთ კალკულატორი. თუკი თქვენ არ გსურთ დაკავდეთ არითმეტიკული გამოანგარიშებით დამოუკიდებლად, გამოიყენეთ ჩვენი საიტის შესაძლებლობები. ჩვენი სისტემა განახორციელებს ყველა გამოთვლას ავტომატურად, რაც მოგცემთ თქვენი დროის დაზოგვის საშუალებას.

ამ გვერდზე არის სპეციალური ფილტრები, რომლების შევსება საჭიროა იმისათვის, რომ განახორციელოთ ონლაინ მიკროსესხის წლიური პროცენტების დარიცხვის გამოთვლა საკრედიტო კალკულატორის მეშვეობით. შეიყვანეთ შემდეგი ინფორმაცია:

 • სესხის პერიოდი;
 • საპროცენტო განაკვეთი;
 • კრედიტის თანხა;
 • ვადაგადაცილების პერიოდი;
 • სესხის თანხის ნაშთი;
 • ჯარიმა.

ყველა ამ ველის შევსების შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ პასუხი.ერთ წამში თქვენ ეკრანზე შეხედავთ თქვენთვის საინტერესო შედეგს. სესხის პროცენტების ჩვენი ონლაინ კალკულატორის გამოყენებით, თქვენ შეძლებთ თქვენი კრედიტის საპროცენტო ინფორმაციის სწრაფად გამოთვლას.

ჩვენი სერვისის შესახებ

პორტალი fulex.ge - ეს არის ონლაინ სესხების მოსახერხებელი ექსპრეს სერვისი, რომელმაც შეკრიბა ქვეყნის საუკეთესო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც დაკავებულნი არიან მოსახლეობისთვის მიკროსესხების და კრედიტების გაცემით. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ქვეყნის ბევრ მსო-სთან, ამიტომ ვთავაზობთ ჩვენს კლიენტებს კომპანიების დიდ არჩევანს, რომლებიც დაკავებულნი არიან მოსახლეობისთვის სესხების გაცემით მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ გსურთ სასესხო სახსრების გაცემის საკრედიტო ხელშეკრულების დადება, გამოიყენეთ ჩვენი სერვისი შესაფერისი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შესარჩევად. ჩვენი დახმარებით თქვენ აირჩევთ ისეთ მსო-ს, რომელიც გასცემს ფულად სესხებს თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი პირობებით. იმისათვის, რომ გამოითვალოთ პროცენტების დარიცხა თქვენთვის საინტერესო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ გაცემულ კრედიტებზე გამოიყენეთ ჩვენი ავტომატური სესხების ონლაინ კალკულატორი. ჩვენი კალკულატორის გამოყენებით, თქვენ დაადგენთ, შეძლებთ თუ არა თქვენს მიერ არჩეული კრედიტის გადახდას, თუ უნდა მოიძიოთ საბანკო პროდუქტი, რომელიც გაიცემა თქვენთვის უფრო მისაღები პირობებით.